Szentségek

Szentségkiszolgáltatás

Lelki életünk legfőbb támasza a Jézus által alapított szentségek vétele. A szentségek olyan látható jelek, amelyek láthatatlanul hoznak létre valóságos kapcsolatot az élő Istennel. A hét szentség révén az élet különböző szakaszaiban, fordulópontjain áll mellénk az üdvhozó Isten, hogy segítséget adjon az adott élethelyzetben.

1. Keresztelés

A keresztelés csecsemő esetében előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges (vasárnapi szentmisék alkalmával).

A szentség kiszolgáltatása előtt a családdal – elsősorban a szülőkkel – való személyes találkozás és megbeszélés szükséges. Az ő szentségi házasságuk, amennyiben rendezetlen, rendezésre vár. A rendezhetetlen kapcsolatok esetében a gyermek keresztelése megtörténhet (a gyermek nem szenvedhet hátrányt az Istennel való kapcsolatában a szülők rendezetlen élete miatt).

Nélkülözhetetlen azonban, hogy a szülők és nagyszülők példája mellett keresztszülők is a gyermek mellett álljanak elöljárókként a keresztény életben. Ezért olyan keresztszülőket kell választani, akik elkötelezett keresztény életet élnek (megkeresztelt, templomba járó, ha házasok, akkor szentségi házasságban élő, lehetőleg megbérmált Krisztus-hívők).

Felnőtt keresztelése esetében a szentség vételére komoly fölkészülés szükséges. Ez több hónapos kurzuson való részvételt jelent (a katekumenátusban – a hittanulók rendjében, közösségében). A keresztelés ilyen esetben, általában, Nagyszombat estéjén, a föltámadási szertartásban történik.

A keresztszülők mellett védőszentet is választanak a szülők, vagy a keresztelendő maga. Ő az a szent, akinek a megkeresztelt a nevét viseli. Vele lelki rokonságban van, és közbenjáró segítséget kap a keresztény ember, életét ismernie kell, imádságaiban hozzá fordulhat.

2. Elsőáldozás és első szentgyónás

Gyermekekkel a plébánia hittanon készülünk az első szentáldozásra 3. osztályos kortól. Szükséges mellette a rendszeres szentmisére járás. Felnőttek esetében felkészítő kurzuson való részvétel a feltétel. Itt az Egyház erkölcsi tanítását ismerheti meg a jelölt és a lelkiismeretvizsgálathoz lelki tükröt adunk.

3. Bérmálás

Az általános iskola végeztével, azaz leghamarabb 14 éves korban kezdődhet meg a készület. Ahhoz, hogy valaki a Szentlélek küldetésében Krisztus tanúságtevője legyen, a vele való kapcsolatot kell elmélyítenie, ami a rendszeres, minden vasárnapi részvétel a szentmisén, részvétel a hetenkénti hittanórákon, és részvétel a közösség életében. A bérmálkozás (javasolt) alsó korhatára: 16 év.

4. Házasságkötés

Mint minden szentségnél, ennél is a személyes Krisztus-kapcsolat (a hit gyakorlása) a fontos. Legalább az egyik fél katolikus legyen. Mivel a házasság szentsége is élő Isten-kapcsolatra épül, ezért a felkészülés fél évvel a házasságkötés előtt kezdődik. Ezalatt erősítik meg hitüket, és beszéljük meg a házasság Isten által kinyilatkoztatott tartalmát. A beavató szentségekben részesült házasulandók gyónással és szentáldozással készülnek. Mindenki a saját közösségében (plébániáján) készül a házasságra, és részesül a szentségekben. Más plébánián saját plébánosa által engedélyezett feltételekkel köthet házasságot.

Házasságrendezés

Napjainkban bonyolult esetek fordulnak elő, mert az élet sok mindent produkál. Sokszor szenvednek ártatlanul házastársak, sok esetben pedig tudatlanság okoz bonyodalmat emberek életében. Minden ilyen esetben bátran és bizalommal forduljanak a plébánoshoz, aki minden botránkozás és ítélkezés nélkül igyekszik majd segíteni!

5. A betegek kenete

Betegségeinkben és a halállal való szembenézésben siet segítségünkre a gyógyító Jézus a betegek szentsége révén. Az utolsó nagy útra elkísérő szentség pedig az Oltáriszentség (szentáldozás). A betegek lelki ellátása még fontosabb, mint a testi gondoskodás, amelyet elhagyni nem szabad. Sajnos napjainkban hazug “tapintat” tartja távol a családtagokat attól, hogy szolgáló papot hívjanak beteg hozzátartozóik ágyához. Pedig a szenvedők mind ahányszor boldogan fogadják a hozzájuk érkező Jézust. Papi szolgálatot tehát betegeik érdekében kérjenek a Plébánián.